Նախադպրոցականի թատերական գործունեության կազմկերպում

Մոդուլի նպատակը — ուսանողի մոտ ձևավորել նախադպրոցականի թատերական գործունեության վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը — 54 ժամ

Մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է ՝

 1. կազմակերպի թատերական գործունեություն նախադպրոցական հաստատություններում
 2. ներկայացնի և կազմակերպի թատերական գուծունեության տեսակներ
 3. տիրապետի թատերական գործունեության կերպարների պատրաստման եղանակներին
 4. կիրառի երեխայի գործունեության թատերականացման մեթոդներ:

1.Կազմակերպել թատերական գործունեություն նախադպրոցական հաստատություններում:

Կատարման չափանիշներ՝

 1. ճիշտ ներկայացնել թատերական գործունեության նպատակն ու խնդիրները
 2. ճիշտ կազմակերպել թեմատիկ տոներ և զվարճալիքներ
 3. ճիշտ կազմակերպել թատերականացված բեմականացումներ
 4. ճիշտ կազմակերպել երաժշտական-գեղարվեստական զվարճալիքներ
 5. ճիշտ կազմակերպել միջոցառումներ, տոներ և զվարճալիքների ծրագիր

Գնահատման միջոցը՝ արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ մանկապարտեզում թատերական գործունեության նպատակի, խնդիրների, կազմակերպվող տոների և զվարճալիքների վերաբերյալ: Որպես թիմային գործնական առաջադրանք՝ ուսանողնրին կհանձնարարվի կազմել թեմատիկ կամ երաժշտական-գեղարվեստական տոնի ծրագիր և իրականացնել այն:
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ծրագրային մանրամասներ՝

 • թատերական գործունեության նպատակն ու խնդիրները մանկապարտեզում
 • թեմատիկ տոներ և զվարճալիքներ
 • թատերականացված բեմականացումներ
 • երաժշտական-գեղարվեստական զվարճալիքներ
 • միջոցառումների, տոների և զվարճալիքների ծրագիր

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում է գործնական առաջադրանքները:

2. Ներկայացնել և կազմակերպել թատերական գործունեության տեսակներ

Կատարման չափանիշներ՝

 1. ճիշտ ներկայացնել թատերական գործունեության տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները
 2. ճիշտ ներկայացնել տիկնիկային թատրոնի տեսակները, առանձնահատկությունները
 3. տիրապետել տիկնիկների պատրաստման տեխնիկաներին, առանձահատկություններին
 4. բեմադրել և ներկայացնել տիկնիկային ներկայացում
 5. կազմակերպել և ներկայացնել մատնային կամ մատիկային թատրոն
 6. կազմակերպել և ներկայացնել ձեռնոցային թատրոն
 7. կազմակերպել և ներկայացնել ստվերային թատրոն
 8. կազմակերպել և ներկայացնել սեղանային թատրոն

Գնահատման միջոցը՝ արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ մանկապարտեզում թատերական գործունեության, տիկնիկային թատրոնի տեսակների,դրանց առանձնահատկությունների մասին: Որպես թիմային գործնական աշխատանք ուսանողներին կհանձնարարվի կազմակերպել ներկայացում թատերական գործունեությանորևէ տեսակի միջոցով (մատնային կամ մատիկային, տիկնիկային, ձեռնոցային, սեղանային, ստվերային):
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ծրագրային անրամասներ՝

 • թատերական գործունեության տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները
 • տիկնիկային թատրոն
 • մատնային կամ մատիկային թատրոնշ
 • ձեռնոցային թատրոն
 • ստվերային թատրոն
 • սեղանային թատրոն

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում գործնական առաջադրանքները:

3.Տիրապետել թատերական գործունեության կերպարների պատրաստման եղանակներին

Կատարման չափանիշներ՝

 1. ճիշտ ներկայացնել «Կախարդական արկղիկի» նշանակությունը, տեսակները, պատրաստման եղանակները,
 2. տիրապետել «Սեղանային թատրոն» պատրաստելու եղանակներին,
 3. տիրապետել «Մատնային և մատիկային թատրոնի» պատրաստման եղանակներին,
 4. տիրապետել տարբեր տիկնիկների պատրաստման եղանակներին՝ խամաճիկներ, հելունագործ տիկնիկներ, թղթե, փայտե տիկնիկներ,
 5. տիրապետել տիկնիկների պատրաստման «Պապյե-մաշե» եղանակին:

Գնահատման միջոցը՝ արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն առաջադրանքներ պատրաստել «Կախարդական արկղիկ» , «Սեղանային թատրոն», «Մատնային կամ մատիկային թատրոն» և անհրաժեշտ կերպարներ՝ կիրառելով տարբեր եղանակներ:

 • «Կախարդական արկղիկ» տեսակները, պատրաստման եղանակները
 • «Սեղանային թատրոն» պատրաստման եղանակները
 • «Մատնային կամ մատիկային թատրոն» պատրաստման եղանակները
 • խամաճիկներ, հելունագործ տիկնիկներ, թղթե, փայտե տիկնիկներ
 • «Պապյե-մաշե»

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:

4.Կիրառել երեխայի գործունեության թատերականացման մեթոդներ

Կատարման չափանիշներ՝

 1. ճիշտ ներկայացնել գործունեության թատերականացման մեթոդները
 2. ճիշտ հորինել, մշակել, և բեմադրել հեքիաթները
 3. ճիշտ վերածել սցենարի գրական և բանահյուսական նյութը
 4. ճիշտ իրականացնել երեխայի գործունեության թատերականացումը

Գնահատման միջոցը՝ արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն առաջադրանքներ՝ հորնել, մշակել հեքիաթներ և բեմականացնել դրանք:
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ծրագրային մանրամասներ՝

 • գործունեության թատերականացման մեթոդները
 • թեմատիկ պատմվածքների, հեքիաթների բեմադրում
 • գրական և բանահյուսական նյութը սցենարի վերածելու աշխատանքներ
 • երեխայի գործունեության թատերականացման առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:

Թատրոնի ընտրաությամբ գործունեության հաջողած նախագծեր

Միջին դպրոց

Հովհաննես Թումանյան «Քառյակներ»

Նախագիծը ընթացել է մի քանի փուլով: Սկզբում սվորողները ընտրել են քառյակները, որից հետո փորձել են վերլուծել:Իսկ վերջում յուրաքանչյուրը բեմադրել է իր քառյակը, ընտրելով համապատասխան պլաստիկ շարժումներ: Քառյակները բեմադրել ենք մնջախաղի էլեմենտներով, փորձել ենք մեկ թաշկինակի միջոցով իրար կապել քառյակներում առկա խնդրիները.

«Երկարագուլպա Պեպին»՝ Մայիսյան հավաքի շրջանակներում ստուգատեսային ներկայացում

Ներկայացման բեմադրման աշխատանքները բավականին ծավալուն էին: Սովորողները սկզբում կարդացին պիեսը, հետո միասին դիտեցինք ֆիլմը: Որից հետո սովորողները ընտրեցին իրենց դուր եկած հատվածներն ու սկսեցին կատարել սցենարական աշխատանքներ:

Թատրոնի ընտրաությամբ գործունեության հաջողած նախագծեր

Հարավային դպրոց

Փետրվար ամսին Հարավային դպրոցի թատրոնի խմբի սովորողները ներկայացրեցին Հովհաննես Թումանյանի «Բարեկենդանը» հեքիաթի մոտիվներով ներկայացումը. Նախագիծը ընթացավ մի քանի փուլով: Սկզբում սովորղների հետ միասին նախագծեցինք ու պատրաստեցինք հեքիաթի հերոսներին՝

Այնուհետև, կատարեցինք սցենարային շտկումներ ու սկսեցինք բեմադրման աշխատանքները: Արդյունքում ունեցանք տիկնիկային երաժշտական ներկայացում՝

Հաջորդ հաջողած նախագիծը զատկական ցուցահանդես-վաճառքն էր: Մեր խումբը նույնպես ունեցավ մասնակցություն: Սովորողների հետ միասին հավաքեցինք տարբեր գույնզգույն կտորներ ու օգտագործելով Հարավային դպրոցի կարի մեքենան՝ կարեցինք էկո պայուսակներ, գեղեցիկ մազակալներ՝

Մայիսյան հավաքի շրջանակներում ներկայացրեցինք ևս մեկ ներկայացում: Ընտրել էինք «Վերան ու Անֆիսան» պիեսից մի քանի հետաքրքիր հատված, սցենարայաին որոշակի փոփոխություններ կատարել:

Ճանաչողական ճամփորդություն դեպի Արարատի մարզ․ Հրեշտակների ձոր

Մասնակիցներ ՝ Հարավային դպրոցի ընտրությամբ մաթեմատիկայի և թատրոնի խմբի սովորողներ

Օրը՝ 03․01․2022

Ժամը՝ 09։30-15։30

Վայրը՝ Արարատի մարզ, Հրեշտակների ձոր, Խոր Վիրապ

Պատասխանատուներ՝ Լյովա Սարգսյան, Էլիզաբեթ Ադիկյան

Անհրաժեշտ գործիքները՝

 • Ուսապարկ
 • Ջուր
 • Արևապաշտպան գլխարկ
 • Ակնոցներ
 • Բրդուճներ
 • Ծածկոց
 • Աղբի տոպրակ
 • Ձեռնոցներ
 • Տեսաձայնագրման տեխնիկական միջոցներ

Իրականացման ընթացքը՝

 • 9:30` մեկնարկ Հարավային դպրոց-պարտեզից
 • 13:00`ընդմիջում Խոր Վիրապի հարակից տարածքում (սնունդը բերում է սովորողը)
 • 14:00` Շրջակա միջավայրի խնամք
 • Նախատեսվում է ուսումնահետազոտական ճամփորդություն Արարատյան դաշտում՝ Հրեշտակների Ձորում և Խոր Վիրապում:
 • Բույսերի ուսումնասիրություն
 • Դեղաբույսերի հավաք
 • Հետդարձ՝ 15:30:

Նախագծի արդյունքում նախատեսվում է ստանալ.

 • ուսումնահետազոտական վերլուծություններ՝ ճանաչողական բնույթի
 • ճամփորդական պատումներ, վլոգներ
 • վերլուծական աշխատանքներ

Նպատակը՝ կատարել ուսուցողական-հետազոտական, հայրենագիտական քայլարշավ: Կատարել մաթեմատիկական հաշվարկներ հեռավորության, ժամանակի, տևողության վերաբերյալ։ Նկարահանել ճամփորդական, տեղեկատվական վլոգ։

Մասնակիցներ՝

1․Հասմիկ Մելքոնյան 5.1

2․ Մարինե Կարապետյան 5.1

3․Վիկտորյա Զարգարյան 5.1

4․Կառոլինա Եսայան 5.1

5․ Ալիսա Մկրտչյան 4.2

6․ Ռոբերտ Հակոբյան 4.2

7․ Նարե Գալստյան 5.1

8․ Աֆինա Մկրտչյան 4.2

9․ Էրիկ Վանյան 4.1

10․ Արևիկ Խաչատրյան 4.1

11․ Ռաֆայել Բաղիրյան 4.1

12․ Դավիթ Սաֆարյան (Արևելյան դպրոց)

13․ Անգելինա Մկրտումյան 4.1

14․ Լանա Օրդուխանյան 4.1

15․ Նարեկ Սարգսյան 4.1

16․ Արփինե Հակոբյան 4.1

17․ Կարինա Բալասանյան 4.1

18․ Էրիկ Մոսինյան 4.1

19․ Արսեն Հյուսնյան (Արևելյան դպրոց)

Ուսումնական չորրորդ շրջան. Թատրոնը որպես ստեղծագործելու հարթակ:

Մասնակիցներ ՝ Միջին դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ խմբի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ Մայիսի 30- հունիսի 10ը

Նպատակը՝ Զարգացնել սովորողների ստեղծագործական հմտությունները

Ընթացքը՝ սովորողները երկու- երեք հոգանոց խմբերով փորձելու են գրել սցենար, որը կունենա հետաքրքիր սկիզբ, զարգացում և տրամաբանական ավարտ: Սցենարները խմբագրելուց հետո, կփորձեն ինքնուրույն բեմադրել:

Արդյունքում կունենանք փոքրիկ հեղիանակային ներկայացումներ:

«Երկարագուլպա Պեպին»՝ Մայիսյան հավաքի շրջանակներում ստուգատեսային ներկայացում

Նախագիծ

Մայիսյան հավաքի շրջանակներում ստուգատեսային ներկայացմամբ հանդես եկան Միջին դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբի սովորողները: Նրանք ներկայացրեցին Աստրիդ Լինդգրենի «Երկարագուլպա Պեպին» մանկական պատմվածքից մի քանի հետաքրքիր հատված:

Ներկայացման տեսագրությունը կարող եք դիտել ստորև՝

Մայիսյան հավաք. Նախագծեր

Հարավային դպրոց — «Վերան ու Անֆիսան» ներկայացում
Օրը՝ 24.05
Ժամը՝ 12։00
Վայրը՝ Փոքր դահլիճ, Միջին դպրոց

Միջին դպրոց — «Երկարագուլպա Պեպին» ներկայացում
Օրը՝ 26.05
Ժամը՝ 12։00
Վայրը՝ Միջին դպրոց, փոքր դահլիճ

Արևմտյան դպրոց — «Երկարագուլպա Պեպին» ներկայացում
Օրը՝ 31.05

Ժամը՝ 12։00
Վայրը՝ Միջին դպրոց, փոքր դահլիճ

Հարավային դպրոց — Երկարաված օրվա ճամբարականներ — «Շունն ու Կատուն» փոքրիկ ներկայացում

«Վերան ու Անֆիսան» ներկայացում

Մասնակիցներ ՝ Հարավային դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողներ

Օրը՝ 24․05

Ժամը՝ 12։00

Վայրը՝ Փոքր դահլիճ, Միջին դպրոց

Նպատակը՝

 • սովորողների մոտ զարգացնել թիմային աշխատելու կարողությունը
 • զարգացնել երևակայությունը
 • զարգացնել դերասանական կարողությունները
 • զարգացնել բեմում անկաշկանդ շարժվել, խոսել, խաղալու հմտությունները
 • զարգացնել ստեղծագործելու ունակությունները
 • ձևավորել և զարգացնել տեխնոլոգիական հմտություններ

Ընթացքը՝ Սովորողների հետ միասին կարդալու ենք վիպակը, դիտելու ենք ֆիլմը: Առանձնացնելու ենք հետաքրքիր հատվածներ ու սկսենք բեմադրման աշխատանքները: Ներկայացման համար անհրաժեշտ իրերը, զգեստները միասին ենք պատրաստելու: Արդյունքում կունենանք փոքրիկ հետաքրքիր ներկայացում:

Հանդիսատես՝ Կրտսեր և Միջին դպրոցների սովորողներ, դասավանդողներ։

«Երկարագուլպա Պեպին» ներկայացում

Մասնակիցներ ՝ Արևմտյան դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողներ

Օրը՝ 31․05

Ժամը՝ 12։00

Վայրը՝ Փոքր դահլիճ, Միջին դպրոց

Նպատակը՝

 • սովորողների մոտ զարգացնել թիմային աշխատելու կարողությունը
 • զարգացնել երևակայությունը
 • զարգացնել դերասանական կարողությունները
 • զարգացնել բեմում անկաշկանդ շարժվել, խոսել, խաղալու հմտությունները
 • զարգացնել ստեղծագործելու ունակությունները
 • ձևավորել և զարգացնել տեխնոլոգիական հմտություններ

Ընթացքը՝ Սովորողների հետ միասին կարդալու ենք վիպակը, դիտելու ենք ֆիլմը: Առանձնացնելու ենք հետաքրքիր հատվածներ ու սկսենք բեմադրման աշխատանքները: Ներկայացման համար անհրաժեշտ իրերը, զգեստները միասին ենք պատրաստելու: Արդյունքում կունենանք փոքրիկ հետաքրքիր ներկայացում:

Հանդիսատես՝ Կրտսեր և միջին դպրոցների սովորողներ, դասավանդողներ։

«Երկարագուլպա Պեպին» ներկայացում

Մասնակիցներ ՝ Միջին դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողներ

Օրը՝ 26․05

Ժամը՝ 12։00

Վայրը — Միջին դպրոց, փոքր դահլիճ

Նպատակը՝

 • սովորողների մոտ զարգացնել թիմային աշխատելու կարողությունը
 • զարգացնել երևակայությունը
 • զարգացնել դերասանական կարողությունները
 • զարգացնել բեմում անկաշկանդ շարժվել, խոսել, խաղալու հմտությունները
 • զարգացնել ստեղծագործելու ունակությունները
 • ձևավորել և զարգացնել տեխնոլոգիական հմտություններ

Ընթացքը՝ Սովորողների հետ միասին կարդալու ենք վիպակը, դիտելու ենք ֆիլմը: Առանձնացնելու ենք հետաքրքիր հատվածներ ու սկսենք բեմադրման աշխատանքները: Ներկայացման համար անհրաժեշտ իրերը, զգեստները միասին ենք պատրաստելու: Արդյունքում կունենանք փոքրիկ հետաքրքիր ներկայացում:

Հանդիսատես՝ Միջի դպրոցի ընտրությաամբ գործունեության խմբեր։