Ուսումնական առաջին շրջան սեպտեմբեր-դեկտեմբեր.Նախագծեր